Uzatvorené výzvy

Výzva 7.2/2019 Stratégie CLLD

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-20, kód výzvy MAS_094/7.2 Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna

čítaj ďalej »

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2020-Op12

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 4.2.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových

čítaj ďalej »