Výzva 7.2/2019 Stratégie CLLD

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-20, kód výzvy MAS_094/7.2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Zameranie výzvy: 7.2 Podpora na investície do všetkých druhov infraštruktúr MAS ZDŽO

Dátum vyhlásenia: 31.7. 2019
Dátum uzavretia: 24.2.2020

Výzva aj s dokumentmi je prístupná aj s príručkou pre prijímateľa tu:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=7d486458-6a3c-4813-8c9a-5b5c2dfe8adf

Ďalšie informácie získate v kancelárii MAS ZDŽO:
Nádvorie Európy 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno
mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com
0917 329 715