Výzva 7.4/1/2019 Stratégie CLLD

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-20, kód výzvy MAS_094/7.4/1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do rozširovania základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo MAS ZDŽO

Dátum vyhlásenia: 31.7. 2019
Dátum uzavretia: 24.2.2020
 

Výzva s dokumrntáciou a príručkou pre prijímateľa je prístupná tu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=b88bcb3f-cd32-4e4e-9f1d-431f2eb76894

Ďalšie informácie získate v kancelárii MAS ZDŽO:
Nádvorie Európy 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno
mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com
0917 329 715