Výzva 7.5/1 Stratégia CLLD MAS ZDŽO

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-20, kód výzvy MAS_094/7.5/1, ZMENA – predĺženie lehoty na podávanie projektov

ZMENA!!!! AKTUALIZÁCIA č.1 – predlĺženie lehoty na podávanie projektov 7.5

Touto aktualizáciou č. 1 MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, t. j. od 30.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-20, kód výzvy MAS_094/7.5/1 po zmene

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Zameranie výzvy: 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia: 1.7. 2019
Dátum uzavretia: 24.2.2020

Výzva MAS_094/7.5/1:

Dokumenty k výzve:

dostupné aj s príručkou pre prijímateľa na:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=46470763-e77a-459d-bc92-9ea1e02cc544

Ďalšie informácie získate v kancelárii MAS ZDŽO:

Nádvorie Európy 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno

mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com

0917 329 715