O nás

V súčasnosti má občianske združenie MAS ZDŽO 69 členov a zahŕňa územie 33 obcí: Andovce, Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Chotín, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Komárno, Komoča, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Modrany, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Vrbová nad Váhom, Moča, Virt, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Zemné. Z okresu Komárno 30 obcí, z toho 2 obce so štatútom mesta – Komárno a Kolárovo a 3 obce z okresu Nové Zámky. Vytvorenie spoločnej MAS pozdĺž Dunaja od Číčova po Kravany nad Dunajom by nebolo možné bez zapojenia mesta Komárno, ktoré tvorí geografickú aj hospodársko- sociálnu spojnicu oboch území. Preto predstavitelia oboch MAS (ZDŽO a Most Priateľstva – Hídverő) v roku 2014 oslovili Mesto Komárno so žiadosťou o podporu aktivít v regióne a o vstup do MAS ZDŽO, ktoré má bohatšiu históriu a skúsenosti pri uplatňovaní princípov LEADER. Následne všetky obce východnej časti okresu Komárno vystúpili z MAS Most priateľstva (ktorú následne zrušili) a spoločne so zástupcami podnikateľov a neziskových organizácií so svojho územia, vstúpili do MAS ZDŽO a vzniklo tak homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré ako cieľovú oblasť charakterizujú spoločné tradície, miestna identita, zmysel pre spolupatričnosť ale i spoločné potreby a očakávania. 

V rámci Združenia obcí Dolný Žitný ostrov v roku 2007 vznikla iniciatíva na prípravu implementácie Prístupu LEADER. V záujme integrácie všetkých spoločenských sfér do rozvojového procesu bolo založené občianske združenie Združenie Dolný Žitný ostrov s cieľom sformulovať miestnu akčnú skupinu. Združenie rozbehlo plnohodnotnú prípravu na Program Leader vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja vo dvoch kolách v rokoch 2007 a 2008. Mikroregión zriadil a prevádzkuje regionálnu skládku odpadov.
V súčasnosti funguje verejno-súkromné partnerstvo formou občianskeho združenia s názvom Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej „MAS ZDZO“), ktoré bolo do registra MV SR zapísané dňa 31.10.2008 a vzniklo z iniciatívy združenia samospráv Združenie obcí Dolného žitného ostrova spájajúceho 18 obcí z juho-západnej časti okresu Komárno, ktoré vyvíja svoje aktivity už od 30.1.1998, ako pokračovanie občianskeho Združenia Dolný Žitný ostrov založeného v roku 2007. Okrem riešenia individuálnych aktuálnych problémov členských obcí, občanov a organizácií si uvedomujeme potrebu širšej spolupráce a prípravy viacsektorovej spoločnej rozvojovej stratégie územia, a preto iniciujeme zapojenie vzniknutej MAS do prípravy územia na prístup Leader. 

 

 

Vízia MAS ZDZO

 

Územie Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov je atraktívne a konkurencieschopné územie, ktoré poskytuje dostatočné možnosti pre pracovné uplatnenie a dôstojný zárobok za svoju prácu v sociálnej, zelenej a striebornej miestnej ekonomike, má vybudované siete a infraštruktúru integrujúcu znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ponúka zmysluplné využívanie voľného času, uchováva si svoj vidiecky charakter pri využití endogénnych zdrojov pre svoj trvalo udržateľný rozvoj. V záujme využívania miestneho hospodárskeho potenciálu konzumujú obyvatelia miestne potraviny a spolupracujú aj v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, so zvláštnym dôrazom na prezentáciu regionálnych hodnôt.

 

 

Ciele – strategický a špecifické

 

V záujme napĺňania vízie v dlhodobom časovom horizonte stanovili nasledovný strategický cieľ:  „Do roku 2023 prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a dosiahnutiu vyváženého rozvoja územia MAS ZDŽO vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest, zvyšovania atraktivity a spolupráce v území a zabezpečenia podmienok pre znižovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov.“

 

Strategický cieľ má byť realizovaný prostredníctvom 4 priorít, ktoré vychádzali z dôležitých oblastí: Posilnenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti podnikov, ich sieťovanie, Podpora sociálneho začleňovania (znižovanie rizika sociálneho vylúčenia) a vytváranie podmienok pre vyššiu a kvalitnejšiu zamestnanosť, Zvýšenie kvality infraštruktúry obcí a rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov, Efektívna činnosť MAS ZDŽO.