Zverejnenie zmluvy

Držiteľ regionálnej značky kvality Podunajsko – Dunamente  „M-MEAT s.r.o.“ realizoval za pomoci MAS ZDŽO projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy M-MEAT, s.r.o.“ financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy IROP-CLLD-ADF9-511-005. Zmluvu s dodávateľom I.T. Klimaservis s.r.o. nájdete tu:

Zverejnenie zmluvy

Držiteľ regionálnej značky kvality Podunajsko – Dunamente  „M-MEAT s.r.o.“ realizoval za pomoci MAS ZDŽO projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy M-MEAT, s.r.o.“ financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy IROP-CLLD-ADF9-511-005. Zmluvu s dodávateľom GASTRO-HAAL, s.r.o. nájdete tu:

IROP – zverejnenie zmluvy o NFP

Dňa 13.5.2020 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva o NFP č. IROP-Z-302051ADF9-511/512-28 s názvom „Implementácia Stratégie CLLD  MAS ZDŽO“ www.crz.gov.sk.,  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4642281&l=sk. Účinnosť nadobudla dňa 14.5.2020 Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť efektívne napĺňanie cieľov definovaných schválenou Stratégiou CLLD Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV […]

Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019

Zmluva o dotácii od Nitrianskeho samosprávneho kraja je podpísaná! Zmluva medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS ZDŽO je podpísaná a odo dňa 13. júla 2019 nadobudla účinnosť. Dotáciu vo výške 37 200 EUR môže MAS ZDŽO rozdeliť 10 žiadateľom – držiteľom regionálnej značky kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE. A to 4 vinárom, 1 medárovi, 1 pekárni, […]

IROP – chod MAS ZDŽO

Chod MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Náš projekt s názvom „Chod MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV“ bol úspešný v rámci Výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23 – Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií. Bude vo výške 95% z 141 458,60 spolufinancovaný prostredníctvom IROP Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja a Štátnym rozpočtom SR. Zmluva o poskytnutí NFP […]

PRV SR – animácie v území MAS

Animačné aktivity MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Animácie MAS je projekt zameraný na dosiahnutie cieľov Stratégie CLLD MAS ZDŽO na roky 2017-2023. Je podporený Európskou úniou a Ministerstvom pôdohopodárstva a rozvoja vidieka SR z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Štátneho rozpočtu SR. Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190S069 je uverejnená tu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3993728&l=sk