IROP – zverejnenie zmluvy o NFP

Dňa 13.5.2020 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva o NFP č. IROP-Z-302051ADF9-511/512-28 s názvom „Implementácia Stratégie CLLD  MAS ZDŽOwww.crz.gov.sk.,  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4642281&l=sk. Účinnosť nadobudla dňa 14.5.2020

Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť efektívne napĺňanie cieľov definovaných schválenou Stratégiou CLLD Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV na roky 2017 – 2023. Predovšetkým k dosiahnutiu strategického cieľa, ktorým je do roku 2023 prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a dosiahnutiu vyváženého rozvoja územia MAS ZDŽO vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest, zvyšovania atraktivity a spolupráce v území a zabezpečenia podmienok pre znižovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov. Po dôkladnej analýze územia Dolného Žitného ostrova a Podunajska (33 obcí z okresov Komárno a Nové Zámky, spolu 81 994 obyvateľov na rozlohe 845,14 km2), po stanovení potrieb,  následne cieľov a opatrení využitím pestrej škály relevantných metód na vyvážené zapojenie občanov, profesných a záujmových združení a zástupcov jednotlivých sektorov v rámci pracovných a tematických skupín budeme v rámci projektu na implementáciu stratégie realizovať nasledovné aktivity:

 • ZAKLADANIE NOVÝCH A PODPORA EXISTUJÚCICH MIKRO A MALÝCH PODNIKOV, SZČO A DRUŽSTIEV
 • DOPRAVNÉ PREPOJENIE A DOSTUPNOSŤ SÍDIEL a
 • SOCIÁLNE SLUŽBY A KOMUNITNÉ SLUŽBY.

Aktivita 1: Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a družstievSúlad so Stratégiou CLLD MAS ZDŽO:Priorita 1: Posilnenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti podnikov, ich sieťovanieŠpecifický cieľ 1.1: Vytváranie udržateľných pracovných miest v podnikoch Aktivita 1 je nosným opatrením z hľadiska tvorby pracovných miest prostredníctvom intervencií do výrobných podnikov a podnikov služieb v rámci implementácie Stratégie CLLD v území MAS ZDŽO. Obecné stretnutia k príprave CLLD stratégie poskytli množstvo námetov na projektové zámery s cieľom zvýšenia miestnej zamestnanosti v oblasti výroby a služieb. Potenciálni žiadatelia vypĺňali dotazník. SWOT analýza definovala príležitosť rozvoja v uplatnení miestnych obyvateľov v pracovnom či podnikateľskom priestore. Opatrenie 5.1.1 – Aktivita 1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev – hlavná aktivita napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele na úrovni MAS:P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 11 (A 104 Počet vytvorených pracovných miest) Výsledkom realizácie aktivity bude nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch o 11 FTE.P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 3 (A 101 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové)P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové: 3 (A102 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové)P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 3 (A103 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora). Predpokladá sa, že implementáciou opatrenia budú podporené aspoň 3 podniky. Očakávaná hodnota vychádza z výšky alokácie na hlavnú aktivitu a očakávanej priemernej hodnoty príspevku na predpokladaný počet vytvorených pracovných miest v jednom podniku.Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní CO (NFP + spolufinancovanie) bude 545 455 €.Výška NFP na 1 projekt: 10 000 – 100 000EUROprávnení žiadatelia: samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH.V rámci CLLD budú ako oprávnení žiadatelia o podporu vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov. Takéto obce/mestá, ako právnické osoby môžu byť členmi MAS, avšak oprávnenými žiadateľmi o podporu budú môcť byť iba subjekty pôsobiace na ich území, resp. registrované na území danej obce/mesta. Aktivita 2: Dopravné prepojenie a dostupnosť sídielSúlad so Stratégiou CLLD MAS ZDŽO:Priorita 3: Zvýšenie kvality infraštruktúry obcí a rozvoj mestsko-vidieckych vzťahovŠpecifický cieľ 3.1 Stratégie CLLD: Zlepšenie infraštruktúry obcí MAS ZDŽO Na základe obecných stretnutí je potrebné pokračovať v rozvoji územia „zdola nahor“. Spätná väzba od občanov poskytla nápady a projektové zámery v oblasti rozvoja dopravného prepojenia a zlepšenia dostupnosti sídiel. Opatrenie napĺňa potrebu nevybudovanej infraštruktúry resp. nevyhovujúceho stavu základnej infraštruktúry v obciach patriacich do územia MAS ZDŽO. Na jednej strane slabé stránky územia ako je nepostačujúce dopravné spojenie verejnou dopravou s okolitými mestami a kvalita infraštruktúry s tým spojenej zabezpečujúcich spojnicu medzi obcami a mestom (Kolárovo a Komárno), zároveň vytvára príležitosť na odstránenie toho nežiadúceho stavu. Okolité obce sú na vyššie spomenuté mestá priamo naviazané – dochádzka do zamestnania, využívanie zdravotníckych a sociálnych služieb, dochádza do škôl. Opatrenie chce prispieť odstráneniu nedostatkov v oblasti dostupnosti mesta a na druhej strane dostupnosti okolitých vidieckych obcí. Je tu teda priama interakcia miest a obcí. Výsledkom realizácie aktivity v rámci 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – bude nárast počtu nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry o 3. Opatrenie 5.1.2 – Aktivita 2 Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel – merateľné ukazovatele:P0227 Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry: 3, z toho:B201 Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných zastávok, staníc a parkovísk: 2,B202 Počet vybudovaných, zrekonštruovaných, alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach: 1,Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní CO (NFP + spolufinancovanie) bude 495 843 €.Výška NFP na 1 projekt: 10 000 – 100 000EUR Oprávnení žiadatelia:

 • mestá/samostatné mestské časti a obce,
 • združenia miest a obcí,
 • mikroregionálne združenia,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie,
 • cirkevné organizácie

V rámci CLLD budú ako oprávnení žiadatelia o podporu vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov. Takéto obce/mestá, ako právnické osoby môžu byť členmi MAS, avšak oprávnenými žiadateľmi o podporu budú môcť byť iba subjekty pôsobiace na ich území, resp. registrované na území danej obce/mesta. Aktivita 3: Sociálne služby a komunitné službySúlad so Stratégiou CLLD MAS ZDŽO:Priorita 2: Podpora sociálneho začleňovania (znižovanie rizika sociálneho vylúčenia) a vytváranie podmienok pre vyššiu a kvalitnejšiu zamestnanosť)Špecifický cieľ 2.1: Prispieť k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia ľudí v produktívnom vekuV stratégii bola definovaná potreba „Zvýšenia kapacity a kvality poskytovaných sociálnych a komunitných služieb na území MAS ZDŽO“, nakoľko SWOT analýza identifikuje nedostatočnú kapacitu existujúcich sociálnych zariadení a nedostatočnú kvalitu poskytovania sociálnych služieb. Tento stav bude v budúcnosti z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja naberať na dôležitosti hlavne pri zabezpečovaní vhodných podmienok pre ľudí v produktívnom veku aktívnych na trhu práce. Opatrenie 5.1.2 Aktivita 3: Sociálne služby a komunitné služby – merateľné ukazovatele:P0227 Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry: 2, a toho:C101 Kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb: 2,C102 Počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore: 2,C104 Zvýšená kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb: 2.Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní CO (NFP + spolufinancovanie) bude 210 527 €.Výška NFP na 1 projekt: 10 000 – 100 000EUROprávnení žiadatelia:

 • obce do 20 000 obyvateľov,
 • združenia miest a obcí,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie,

V rámci CLLD sú ako oprávnení žiadatelia o podporu vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov. Takéto obce/mestá, ako právnické osoby môžu byť členmi MAS, avšak oprávnenými žiadateľmi o podporu budú môcť byť iba subjekty pôsobiace na ich území, resp. registrované na území danej obce/mesta.