Zmluva o dotácii od Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020 je podpísaná!

Zmluva medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS ZDŽO bola podpísaná 28.septembra 2020 a odo dňa 1. októbra 2020 nadobudla účinnosť. Dotáciu vo výške 33 170 EUR môže MAS ZDŽO rozdeliť 12 žiadateľom, z toho 11 organizáciám v rámci Opatrenia 2. – činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja a 1 výrobcovi v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality.

Bližšie informácie o podpore NSK pre miestne akčné skupiny nájdete na stránke www.leadernsk.sk