Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP-CLLD-ADF9-512-004

Miestna akčná skupina MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS ZDŽO).

Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.7.2022
Dátum uzavretia výzvy: MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.

Dokumenty na stiahnutie:

Aktualizácia výzvy č. 1