Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP-CLLD-ADF9-512-002

Kód výzvy: IROP-CLLD-ADF9-512-002

Výzva predčasne uzavretá ku dňu 10.10.2022!

Miestna akčná skupina MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS ZDŽO).

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.02.2021

Dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30.06.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 30.09.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

C1 Komunitné sociálne služby: Informácia o disponibilnej výške alokácie na výzvu č. IROP-CLLD-ADF9-512-002

19.2.2022

Dovoľujeme si Vás informovať o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoPr na Aktivitu: C1 Komunitné sociálne služby, kód výzvy IROP-CLLD-ADF9-512-002 k 19.02.2022

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 100 000 EUR.

Zostatok alokácie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzveSuma schválených žiadostí v 1.- 3. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ)Zostatok alokácie na výzvy do 4. hodnotiaceho kola ((Zdroj EÚ)
200 000 €100 000 €100 000 €

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľa TU

Príručka IROP VO TU

Vzor zmluvy o príspevok nájdete TU

Prílohy výzvy:

Prílohy žiadosti o príspevok:

AKTUALIZÁCIA – nový formulár!!!