Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP-CLLD-ADF9-512-002

Kód výzvy: IROP-CLLD-ADF9-512-002

Miestna akčná skupina MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS ZDŽO).

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.02.2021

Dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30.06.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 30.09.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľa TU

Príručka IROP VO TU

Vzor zmluvy o príspevok nájdete TU

Prílohy výzvy:

Prílohy žiadosti o príspevok:

AKTUALIZÁCIA – nový formulár!!!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email