Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP CLLD-ADF9-512-006

Miestna akčná skupina MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS ZDŽO).

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 5.4.2023
Dátum uzavretia výzvy: MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.

Výzva predčasne uzavretá ku dňu 21.11.2023!

Dokumenty na stiahnutie:

Príručka pre užívateľa TU

Príručka k procesu verejného obstarávania TU

Vzor zmluvy o príspevok TU

Prílohy výzvy:

Prílohy žiadosti o príspevok: