AKTUALIZÁCIA – Výzva 6.4 Stratégie CLLD MAS ZDŽO

15.10.2020 – Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Programu rozvoja vidieka SR 2014-20 č. MAS_094/6.4/1 – zmena povinných príloh ŽoNFP.

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Zameranie výzvy: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností MAS ZDŽO_094

Dátum vyhlásenia: 5.8.2020
Dátum uzavretia: 31.10.2020

Výzva aj s dokumentmi je prístupná aj s príručkou pre prijímateľa tu:
https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?22

Ďalšie informácie získate v kancelárii MAS ZDŽO:
Nádvorie Európy 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno
mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com
0917 329 715