PRV SR – animácie v území MAS

Animačné aktivity MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

Animácie MAS je projekt zameraný na dosiahnutie cieľov Stratégie CLLD MAS ZDŽO na roky 2017-2023. Je podporený Európskou úniou a Ministerstvom pôdohopodárstva a rozvoja vidieka SR z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Štátneho rozpočtu SR.

Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190S069 je uverejnená tu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3993728&l=sk