Propagácia tradícií regiónu Podunajska – REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI

Názov projektu: Propagácia tradícií regiónu Podunajska – REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI

Tlačová správa

Klížska Nemá, 31.8.2016

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov realizovala v spolupráci s RRA Komárno projekt s názvom „Propagácia tradícií regiónu Podunajska – REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI“ s podporou dotačného programu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Cieľom projektu bolo vydaním propagačných materiálov – skladačiek propagovať región Dolného Žitného ostrova a podporiť vidiecky cestovný ruch a agroturistiku. Realizácia projektu začala identifikovaním turisticky zaujímavých miest v regióne Dolného Žitného ostrova, ktoré sú zároveň regionálnymi jedinečnosťami.
Regionálne jedinečnosti sú všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.
Zamerali sme sa na štyri témy a vydali sme propagačných skladačky pod názvami „Kultúrne dedičstvo“, „Prírodné a budované prostredie človeka“, „Turizmus a gastronómia“, „Zdravie a životný štýl, šport“, prezentujúce región Podunajska – Dolného Žitného ostrova od Číčova po Kravany nad Dunajom.
Propagačné skladačky sme zatiaľ vydali iba v slovenskom jazyku. Propagačné materiály napomáhajú rozvoju cestovného ruchu v regióne. Propagujú tradície, regionálne jedinečnosti, najzaujímavejšie miesta, poskytujú prehľad pre turistov, čo treba v regióne vidieť. Avšak naším cieľom je propagovať región aj mimo hraníc okresu, štátu prostredníctvom rôznych cestovných agentúr, účasti na výstavách a podobne a z toho dôvodu plánujeme v budúcnosti vydať tieto skladačky aj v maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku. Propagačné skladačky sme distribuovali v regióne MAS Združenie Dolný Žitný ostrov na turistami často navštevované miesta ako sú informačné kancelárie, kúpaliská, múzeá, turistické atrakcie, pamätihodnosti.
Distribúciou propagačných skladačiek sme podporili vidiecky cestovný ruch a agroturistiku v regióne Dolného Žitného ostrova.