Nová výzva Nitrianskeho samosprávneho kraja pre MAS!!!

Výzva na podávanie Žiadostí o poskytnutie dotácií (NSK/LEADER2/2010) www.unsk.sk

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 vyhlasuje dňa 1. júna 2010 Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií.

Naša MAS ZDŽO má možnosť získať NFP na nasledovné oprávnené aktivity:

Opatrenie 1. Obnova obcí:

1.1 Rekonštrukcia drobnej architektúry v obciach

1.2 Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených a oddychových zón

1.3 Likvidácia a prevencia čiernych skládok (podaktivity: odstránenie čiernych skládok, propagačné aktivity, informačné kampane k problematike odpadov, spracovanie štúdie nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, analýza komunálneho odpadu v obci, zriadenie obecného kompostoviska – kapacita do 10 ton kompostu / ročne, zriadenie zberných miest)

1.4 Verejné informačné systémy

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

2.1 Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne

2.2 Jarmoky miestnych remeselníkov

2.3 Tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel

2.4 Podpora spolkov a ich činnosti

2.5 Podpora účasti na výstavách

2.6 Propagačné publikácie

PROSÍME O ZASIELANIE NÁVRHOV OPRAVNENÝCH ŽIADATELOV NA NASU E-MAILOVU ADRESU, RESP. TELEFONICKY.