Nástroj 1 LEADER NSK – Schválenie dotácie na kalendárny rok 2022

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 38. riadnom zasadnutí konanom dňa 27. júna 2022 Uznesením č. 79/2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK schválilo pridelenie dotácie na kalendárny rok 2022 vo výške 25 870,00 EUR.