IROP – zverejnenie zmluvy o NFP

Dňa 13.5.2020 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva o NFP č. IROP-Z-302051ADF9-511/512-28 s názvom „Implementácia Stratégie CLLD  MAS ZDŽO“ www.crz.gov.sk.,  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4642281&l=sk. Účinnosť nadobudla dňa 14.5.2020 Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť efektívne napĺňanie cieľov definovaných schválenou Stratégiou CLLD Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV […]