VÝZVA ODBORNÍ HODNOTITELIA

Výzva 1/2024 MAS ZDŽO na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 6.4.

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV vyhlásila výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie Stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV na roky 2016-2023, a to na projekty v rámci opatrenia:

Opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 26.7.2024

Dokumenty: