Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – MAS_094/6.4/3

Miestna akčná skupina MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS ZDŽO).
 
Podopatrenie PRV:  19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
 
Zameranie výzvy: 309064001 – 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja   nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
 
Typ výzvy: Otvorená
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 31.5.2024
 
Dátum uzavretia výzvy: 26.7.2024

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Podporná dokumentácia: