Výzva odborní hodnotitelia

Výzva 1/2020 MAS ZDŽO na výber odborných hodnotiteľov opatrení PRV

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV vyhlásila výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie Stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV na roky 2016-2023, a to na projekty v rámci opatrení/podopatrení:

Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín
Podopatrenie 7.2: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Podopatrenie 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
Podopatrenie 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1: Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 15.7.2020

Dokumenty: