Propagácia a informovanie MAS ZDŽO o značke kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE – OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA

Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie účasti certifikovaných lokálnych výrobcov na min. 7 podujatiach v území spojené s vizualizáciou regionálnej značky kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE spolu so zabezpečením propagačných materiálov.