Projekt „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“ spolufinancovaný z Programu Európa pre občanov

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov je partnerom v projekte s názvom „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“, ktorý financuje Európska únia v rámci Programu Európa pre občanov pod opatrením družobné partnerstvá miest.

Hlavným partnerom projektu je „Miestna akčná skupina Sredisnja Istra“ z Chorvátska. Do projektu sú zapojené ďalšie MAS, rozvojové, občianske a spoločenské organizácie podporujúce regionálny rozvoj na miestnej úrovni. Spolu 18 partnerov z 9 krajín, a to z Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Poľska, Talianska, Čiech, Litvy a zo Slovenska. V rámci projektu sa bude konať 9 trojdňových podujatí v deviatich krajinách projektových partnerov. Na podujatiach si účastníci budú vymieňať skúsenosti z oblasti zapájania občanov do regionálnych rozvojových aktivít, prezentovať príklady dobrej praxe a spôsoby zlepšenia transparentnosti a demokracie v politike komunít. Súčasťou podujatí budú diskusie na témy ako kultúra a kultúrne dedičstvo, rozvoj vidieka, ochrana životného prostredia a mladí podnikatelia. Okrem toho účastníci predstavia EU programy a projekty, ktoré úspešne realizovali. Predstavia príklady dobrej praxe prístupu LEADER a spôsoby zapojenia dobrovoľníkov do regionálneho rozvoja. Projektoví partneri sa budú usilovať o to, aby stratégie a aktivity miestnych akčných skupín odzrkadľovali potreby a túžby občanov.

Realizácia projektu začína podujatím, ktoré organizuje Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov na Slovensku v dňoch 10. – 12. júla 2015 pod vedením predsedkyne MAS Združenia Dolný Žitný ostrov Ing. Rozálie Szalay. V rámci pripraveného programu účastníci okrem workshopov navštívia Komárňanskú pevnosť, členské obce MAS Združenia Dolný Žitný ostrov, Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, pozostatky Rímskeho vojenského tábora v Iži. Zažijú atmosféru Žitno-ostrovných slávností ľudovej piesne a tanca.

Nasledujúcim podujatím bude podujatie v Chorvátsku v meste Pazin v dňoch 22.-24.7.2015 organizované vedúcim partnerom projektu. Ďalšie podujatia sa budú konať v Bosne a Hercegovine, Čechách, Rumunsku, Taliansku, Poľsku a v Slovinsku v roku 2016. Záverečné podujatie projektu sa uskutoční v meste Trakai v Litve v roku 2017. Projektoví partneri na záver projektu podpíšu zmluvy o spolupráci a vytvoria sieť spolupráce na úrovni EÚ.

Cieľom projektu je výmena know-how medzi miestnymi akčnými skupinami v krajinách EU, posilnenie inštitúcie občianstva v Európskej únii a zlepšenie podmienok pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ. Zároveň sa zlepší informovanosť verejnosti o výhodách integrácie v EÚ a programoch na miestnej úrovni: Prostredníctvom projektu chcú projektoví partneri poukázať aj na to, ako EÚ programy a projekty zlepšujú kvalitu života na miestnej úrovni hlavne v kontexte zapojenia občanov do regionálneho rozvoja a tvorby politiky. Projekt bude slúžiť aj ako príklad dobrej praxe pre miestne komunity ako vytvoriť sieť spolupráce na úrovni EÚ.