Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – MAS_094/7.4/2

Miestna akčná skupina MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS ZDŽO).

Podopatrenie PRV:

309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: Otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.9.2023

Dátum uzavretia výzvy: 18.11.2023

Dôležitá informácia o prijímaní Žiadostí o nenávratný finančný príspevok!

V sídle Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov v Klížskej Nemej budú môcť potenciálni žiadatelia odovzdať OSOBNE svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok aj v sobotu dňa 18.11.2023 od 8:00 do 16:00 hodiny!

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Podporná dokumentácia: