Výzva na  predkladanie ponúk k zákazke s názvom „Propagácia a informovanie MAS ZDŽO o značke kvality PODUNAJSKO- DUNAMENTE“

Miestna akčná skupina MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Propagácia a informovanie MAS ZDŽO o značke kvality PODUNAJSKO- DUNAMENTE“, v rámci projektu s názvom „Animačné aktivity MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV“, v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP27/PRV/2018, kód projektu: 309190S069.

Dátum vyhlásenia výzvy 13.4.2023

Dátum uzavretia výzvy: 21.4.2023 o 10:05 hod

Dokumenty na stiahnutie: