Oznámenie pre členov MAS ZDŽO o zistených nedostatkoch v ročnom zúčtovaní a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov

V zmysle NÁVRHU SPRÁVY Z ADMINISTRATÍVNEJ FINANČNEJ KONTROLY ku ročnému zúčtovaniu dotácie poskytnutej z rozpočtu NSK v roku 2020 v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2233/2020 touto cestou informujeme, že boli zistené nasledovné nedostatky v našom zúčtovaní dotácie NSK:

  1. Zistené porušenie VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na  podporu  držiteľov  regionálnej  značky  kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č. 9/2018  (úplné  znenie)    Čl.  IV.  ods.  2)  a Zmluvy o poskytnutí dotácie  č.  2233/2020,  Čl.  V. ods.  1): Konečný prijímateľ Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný Ostrov vykonal administratívnu finančnú kontrolu resp. overil pripravovanú finančnú operáciu vecne príslušným zamestnancom len formálne, teda bez odstránenia nedostatku pri posudzovaní žiadosti o refundáciu od konečného užívateľa Dôchodcovia Path. Pri kontrole dokladov k vyúčtovaniu skutočne vynaložených výdavkov projektu „Environmentálna kampaň – Patince, Lipové, Iža“ bol zistený neoprávnený výdavok  vynaložený  v hotovosti,  nakoľko  Faktúra v projekte bola uhradená priamo na účet dodávateľa vkladom   hotovosti   v banke.   Konečný   prijímateľ nepostupoval   v súlade   so   Zmluvou   o poskytnutí dotácie č. 2233/2020, Čl. IV., ods. 2), a došlo tým k porušeniu finančnej disciplíny podľa §31 ods. 1, písm. k) a n) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových   pravidlách   verejnej   správy   a   o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle Programového manuálu 1, časť 7. Ročné zúčtovanie a kontrola        dotácie.
  2. Ďalej   zistené   porušenie   VZN   NSK   č.   2/2017 o poskytovaní     dotácií     z rozpočtu     Nitrianskeho samosprávneho  kraja  na  podporu  držiteľov regionálnej    značky    kvality    a činnosti    združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č. 9/2018 (úplné znenie) Čl. IV. ods. 6) a Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2233/2020, Čl. V. ods. 10):  Na konci zmluvného obdobia zostaví konečný prijímateľ monitorovaciu správu o využití dotácie a predloží ju poskytovateľovi elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) cez elektronickú službu „Všeobecná agenda“ najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Konečný prijímateľ predložil  Monitorovaciu  správu  o využití  dotácie 13.01.2021.     Konečný     prijímateľ     nepostupoval v súlade    so    Zmluvou    o poskytnutí    dotácie    č. 2233/2020, Čl. V., ods. 10).

Boli prijaté nasledovné opatrenia:

  1. Informovanie všetkých členov MAS o zistených nedostatkoch v ročnom zúčtovaní dotácie LEADER NSK za rok 2020 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov
  2. Boli určené osoby zodpovedné za nedostatky zistené administratívnou finančnou kontrolou a uplatnené voči ním opatrenia podľa osobitného predpisu (napr.  Zákonníka  práce)  a uvedené bude oznámené  oprávnenej osobe.
  3. Bude do 31.5.22021 vrátená neoprávnene  použitá  časť  pridelenej dotácie. 
  4. Za rok 2022 MAS ZDŽO zabezpečí dôsledné dodržiavanie podmienok,  pokynov  a postupov  stanovených Zmluvou  o poskytnutí  dotácie,  Programovým manuálom 1 a odporúčaní zamestnancov OSČ ÚNSK.
  5. Bol predložený plán plnenia

Za oneskorené zaslanie Monitorovacej správy sa ospravedlňujeme.

MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email